მინიმალური ღირებულება (ჩართული 4 წთ და 1.1 კმ) — 2 ₾
მინიმალური ღირებულება  — მაქსიმუმ 2 ₾
უფასო ლოდინი — 3 წთ
ფასიანი მოცდის დრო  — მაქსიმუმ 0,15 ₾/წთ
შემდეგ ქალაქში — მაქსიმუმ 0,36 ₾/კმ,მაქსიმუმ 0,1 ₾/წთ
Free wait time at pickup address  — მაქსიმუმ 3 min
Free wait time at destination  — მაქსიმუმ 3 min
შემდეგ რეგიონის მასშტაბით
მაქსიმუმ 1 ₾/კმ
შემდეგ რეგიონის მასშტაბით
მაქსიმუმ 0,1 ₾/წთ
კარიდან კარამდე
მაქსიმუმ 2,1 ₾
შუალედური წერტილი
მაქსიმუმ 1,5 ₾
გადმოტვირთვა
მაქსიმუმ 0,15 ₾
გზაში მოცდა 
მაქსიმუმ 0 ₾/წთ

ტაქსის სამსახურების (სერვისის პარტნიორების) ტარიფები შესაძლოა, განსხვავდებოდეს. მითითებულია მომსახურებათა მაქსიმალური ღირებულება დამატებითი კოეფიციენტების გაუთვალისწინებლად.

მგზავრობის სავარაუდო ღირებულება, რომელიც მითითებულია სერვისში, შესაძლოა, შეიცვალოს ტაქსის სამსახურების (სერვისის პარტნიორების) ტარიფების, „პიკის საათების“ კოეფიციენტის გამოყენების, „შემცირებული სიმჭიდროვის“ კოეფიციენტის გამოყენების ან/და „ხაზოვანი სიმჭიდროვის“ გამოყენების მიხედვით, ასევე, მგზავრობისას დანიშნულების პუნქტის შეცვლის, მგზავრის მოთხოვნით გაჩერებებისა და სხვა შემთხვევებში.

აყვანა, შესაძლოა, ფასიანი იყოს. აყვანის საფასური ემატება გადაყვანის ღირებულებას და გამოითვლება:
(1) შესაბამის ავტომობილსა და მომხმარებლის მდებარეობას შორის მანძილის მიხედვით; და
(2) იმ დროის მიხედვით, რომელიც საჭიროა მსგავსი ავტომობილისთვის ამ მანძილის დასაფარად.

მოთხოვნის გაუქმება, შესაძლოა, ფასიანი იყოს. გაუქმება, შესაძლოა, ფასიანი იყოს:
(1) როცა მოთხოვნა უქმდება სერვისის ფუნქციების მეშვეობით მომხმარებლის ასაყვანად ავტომობილის დაძვრის შემდეგ, ან მას შემდეგ, რაც მომხმარებლის ასაყვანად ავტომობილის ადგილზე მისვლის შემდეგ მომხმარებელი არ გამოცხადდება. ფასიანი გაუქმების საფასური გამოითვლება დროის კონკრეტულ მონაკვეთში გადაყვანის ღირებულების მსგავსად — აყვანის ადგილზე ავტომობილის ფაქტობრივი მისვლიდან ან მომხმარებლის ასაყვანად მისი დაძვრის წამიდან, როგორც მითითებულია ინფორმაციაში მოთხოვნის შესახებ (იმის მიხედვით, რომელი იყო უფრო გვიან), მოთხოვნის გაუქმების მომენტამდე, ან გადაყვანის მინიმალური ღირებულების ოდენობით, შესაბამისი ტარიფის ფარგლებში. აეროპორტის მიმართულებით მოთხოვნის ფასიანი გაუქმებისას მოქმედებს ქალაქის ტარიფები, რა შემთხვევაშიც გამონაკლისია აყვანის საფასური, რომელიც გამოითვლება მგზავრის ქალაქგარეთ აყვანის ტარიფით. ამავე დროს, გაუქმების მაქსიმალური საფასური, ნებისმიერ შემთხვევაში, არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთის ხანგრძლივობის გადაყვანის ღირებულებას (ტარიფით გათვალისწინებული უფასო ლოდინის დროის ჩათვლით, თუ ის გამოიყენება),
(2) როცა სერვისის ფუნქციების მეშვეობით ისეთი მოთხოვნა უქმდება, რომელიც ითვალისწინებს ფასიან აყვანას, სერვისის ინტერფეისში მოთხოვნის დადასტურებიდან 3 (სამი) წუთის გასვლის შემდეგ. ფასიანი აყვანის შემთხვევაში გაუქმების საფასური ფასიანი აყვანის საფასურის ტოლია,
(3) სხვა შემთხვევებში, რომლებიც გათვალისწინებულია სერვისით სარგებლობის პირობებით, მომხმარებლის რეგიონის მიხედვით.

ტარიფი მოქმედია 16.07.2024-მდე.

მოითხოვეთ მოგზაურობა ტელეფონით, თბილისი

+995 (32) 2 800000

როგორ მოვითხოვოთ მგზავრობა ტელეფონით
მოითხოვეთ მგზავრობა ტელეფონის ნომრით +995 (32) 2 800000
*ტარიფები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ტელეფონით შეკვეთისას, დააზუსტეთ ოპერატორთან