მინიმალური ღირებულება (ჩართული 15 კმ) — 37 ₾
მინიმალური ღირებულება  — მაქსიმუმ 37 ₾
უფასო ლოდინი — 10 წთ
ფასიანი მოცდის დრო  — მაქსიმუმ 0,35 ₾/წთ
შემდეგ ქალაქში — მაქსიმუმ 1 ₾/კმ
შემდეგ რეგიონის მასშტაბით
მაქსიმუმ 1,5 ₾/კმ
გზაში მოცდა 
მაქსიმუმ 0,35 ₾/წთ
გადმოტვირთვა
მაქსიმუმ 0,35 ₾

„სატვირთო“ ტარიფთან შესაბამისი უფასო ლოდინი ნიშნავს ტვირთის Taxi-ს მომსახურების ავტომანქანაში დატვირთვის უფასო დროს.
უფასო გადმოტვირთვა — 10 წთ.

Taxi-ს მომსახურების ტარიფები შესაძლებელია განსხვავდებოდეს. მითითებულია მომსახურების მაქსიმალური საფასური.
ტვირთვის გადაზიდვა ხორციელდება ტაქსებით მომსახურების მეშვეობით, სატრანსპორტო საშუალების ფრახტის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე, თანმხლებ (ტვირთის მფლობელ) პირთან, ან მის წარმომადგენელთან ერთად.

მომსახურებაში ან Yandex.Taxi-ს აპლიკაციაში მოცემული გადაზიდვის გაანგარიშებული ღირებულება შეიძლება შეიცვალოს Taxi-ს მომსახურების ტარიფებიდან გამომდინარე, აგრეთვე მგზავრობისას დანიშნულების პუნქტის შეცვლის, მგზავრის მიერ გაჩერებების მოთხოვნისა და სხვა შემთხვევებში.

გადაზიდვის ღირებულების გასაანგარიშებლად გამოიყენება ნაგულისხმევი ტერიტორიის ფარგლები, რომელიც მონიშნულია Yandex.Taxi-ს მომსახურების ინტერაქტიულ რუკაზე. Yandex.Taxi-ის სერვისის ინტერაქტიულ რუკაზე აღნიშნულ პირობით ტერიტორიულ საზღვრებს გარეთ ავტომანქანის მიწოდებისას, გამოიყენება ავტომანქანის მიწოდების ადგილთან უახლოესი ზონის ტარიფი. Yandex.Taxi-ს რუკაზე გამოყოფილი ტერიტორიის ფარგლებში განხორციელებულ გადაზიდვაზე ტარიფი არ ემატება.

Платная отмена применяется в случае отмены заказа с момента подачи транспортного средства средствами функциональности сервиса либо невыхода к поданному транспортному средству. Стоимость платной отмены рассчитывается аналогично стоимости перевозки за период времени с момента фактического прибытия транспортного средства на место подачи или момента подачи, указанного в информации о заказе (в зависимости от того, что наступило позднее), до момента отмены заказа, или в размере стоимости платной подачи (если применимо). При этом максимальная стоимость отмены в любом случае не может превышать стоимость перевозки продолжительностью 10 минут (в том числе время бесплатного ожидания по тарифу, если применимо).

ტარიფი მოქმედია 19.10.2021-მდე.